ochrana práv

Helena Mezenská: právo na zdravé a bezpečné potraviny a zdravé životné prostredie

S úzkou agendou by sa nedalo kandidovať do žiadneho parlamentu, ani do obecného zastupiteľstva. Budete asi rozvíjať aj iné témy, snažiť sa riešiť aj iné problémy.

Spotrebiteľská téma a ochrana spotrebiteľa je čoraz širšou a rozvinutejšou, širokospektrálnou a dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou. Spotrebiteľmi sme všetci, bez ohľadu na vzdelanie, postavenie a pôvod a priznám sa nepoznám človeka, ktorý by nemal problém, či už s nejakou nekalou praktikou obchodníkov, exekúciou, „dobrovoľnou“ dražbou, sporným rozhodnutím súdu, alebo iného kontrolného, regulačného verejnoprávneho orgánu, s neoprávnene vyrubeným nedoplatkom za energetické, alebo telekomunikačné služby, alebo s neoprávneným a nezdôvodneným neuznaním reklamácie.

V takých prípadoch pomáhame ľuďom, ktorí sa nemajú na koho v našej krajine obrátiť, ostávajú bezradní, ich vlastná obhajoba je bezvýsledná a strácajú nádej, že ich práva žijú aj v praxi. Zväčša ide o nemajetných ľudí s nízkymi príjmami, zraniteľných spotrebiteľov (dôchodcov, ľudí s nízkym vzdelaním, nízkou finančnou a právnou gramotnosťou), ktorí nemajú na komerčných advokátov a tak k právnej a súdnej ochrane, ktorú im „garantuje“ Ústava SR reálne a prakticky nemajú prístup. Nemajú prístup k spravodlivému riešeniu, lebo na to nemajú potrebné prostriedky. A tak sú čoraz viac ohrozované už nielen ich spotrebiteľské ale aj ľudské práva. Napríklad právo na súdnu ochranu. Na tieto problémy Slovensko zastupujúci europoslanci dosiaľ účinne nepoukázali, spotrebitelia na pôde Európskeho parlamentu nemajú svojho hovorcu a ochrancu.

Ako som sa vyššie zmienila zore môjho záberu rozšírim aj o podporu rozvoja slovenského  vidieka, poľnohospodárstva a vlastnej produkcie potravín. Sú to mne blízke a prirodzené hodnoty a témy a sú súčasťou ochrany práv spotrebiteľa na zdravé životné prostredie a zdravé a bezpečné potraviny. Je to v súčasnosti rovnako aktuálna až priam akútna téma, ktorej je potrebné udeliť zodpovedajúcu pozornosť. Zhoršujúce sa zdravie ľudí je v mnohých prípadoch podmienené nezdravou výživou a nezdravými potravinami, ktoré konzumujeme.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Helena Mezenská – V Poprade ochraňujú práva (nielen) spotrebiteľov

Miesto na kandidátke strany DOMA DOBRE prijala aj Mgr. Helena Mezenská,
významná predstaviteľka dobrovoľných organizácií pôsobiacich v zložitom
prostredí ochrany práv bežných občanov. Je predsedníčkou  občianskeho
združenia  OMBUDSPOT, Združenie na ochranu práv spotrebiteľov v  Poprade .
Tu kandiduje na poslankyňu do mestského zastupiteľstva.

V Poprade ochraňujú práva (nielen) spotrebiteľov

Helena Mezenská nie je v komunálnej politike nováčikom. Dve volebné obdobia
sa aktivizovala ako nezávislá poslankyňa v Poprade, jedno volebné obdobie
pôsobila aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Najviac času svojej aktívnej
činnosti však venuje ochrane práv spotrebiteľov a najmä mimosúdnemu riešeniu
sporov. Je presvedčená, že ako mestská poslankyňa bude robiť to, čo robila celý
svoj doterajší profesionálny a osobný život. „Pomáhať slabším. Ľuďom, ktorí sa
nevedia brániť pred poškodzovaním svojich práv tými, ktorí konajú z titulu svojej
nadvlády a zneužívajú svoju moc,“ hovorí Helena Mezenská.
Podľa nej máme v porušovaní a vymožiteľnosti práv slabších ako spoločnosť
stále veľké rezervy a výzvy. Tvrdí, že je toho veľmi veľa, čo treba k náprave
stavu a vyrovnaniu síl a pozícií meniť. Chcela by pri tom zužitkovať všetky svoje
doterajšie skúsenosti z komunálnej aj veľkej politiky. Je realistka a pragmatička.
Vie, že poslanec nesmie mrhať časom a žiť v omyle. Sľuby ani frázy kričiace
z bilboardov spoločnosť nezmenia k lepšiemu, a tak konštatuje: „Dobrá
komunikácia, schopnosť správnej identifikácie problémov a rozporov sú
základnými predpokladmi pre nachádzanie ustálených a dotknutými stranami
prijateľných riešení. To sa týka  aj komunálnej politiky.“

Posted by DOMA DOBRE in komentáre