Jana Špuntová

Jana Špuntová: zdravotne znevýhodnení ľudia nepotrebujú súcit ale skutočnú pomoc

Volám sa Jana Špuntová, mám 46 rokov a do Európskeho parlamentu kandidujem za stranu DOMA DOBRE. Napriek tomu, že som poľnohospodárska inžinierka, chcem sa venovať aj otázkam týkajúcich sa zdravotne postihnutých. Neviem sa vžiť do života zdravotne postihnutého, lebo to sa nedá. Napriek tomu si myslím, že viem zdravotne znevýhodnených lepšie pochopiť  a skôr pomôcť, lebo poznám problémy, ktoré zdravý človek ani nevníma, lebo viem, že čo je pre zdravého samozrejmosť, môže byť pre ľudí so zdravotným znevýhodnením veľký problém.

Celý život žijem medzi zdravotne postihnutými. Môj brat trpel svalovou dystrofiou, navštevoval špeciálnu internátnu školu, s mnohými jeho spolužiakmi aj s ľuďmi s inými  diagnózami som stále v kontakte. Aj v kúpeľoch, na domácich aj zahraničných dovolenkách sme sa ako rodina stretávali s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Niekoľko rokov som osobnou asistentkou. Viem aké majú ľudia so zdravotným postihnutím prekážky, problémy, koľko úsilia musia vynaložiť pri získaní informácii, vybavení  kompenzačných dávok, zdravotných pomôcok, kúpeľov, pri premiestňovaní, návšteve kultúrnych a spoločenských akcií, pri štúdiu, pri úplne bežných, každodenných činnostiach.

V európskom parlamente sa chcem venovať okrem agrárnej politiky aj otázkam zdravotne postihnutých, lebo mám morálny záväzok voči bratovi, našim priateľom aj organizácii OMD v SR a Mgr. Tiborovi Köbölovi. Viem, že zdravotne postihnutí sú nesmierne šikovní, citliví, trpezliví a múdri ľudia. Veľa ma naučili a stále učia. Život s nimi je nesmierne obohacujúci pre každého jednotlivca, rodinu, kolektív, spoločnosť. Budem sa snažiť prispieť k uľahčeniu každodenných problémov nie len ich ale celej rodiny. Svojimi rozhodnutiami prispejem k ich lepšiemu začleneniu sa do spoločnosti, do pracovného i spoločenského života.

Každý občan musí mať rovnaké práva  na vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, prístup k informáciám, kultúrnemu aj športovému vyžitiu. Musí mať vytvorené podmienky na zaradenie sa do pracovného života a kariérny postup,  osamostatnenie sa, na založenie si rodiny, na cestovanie, oddych. Nesmie mu byť upreté ani obmedzené právo voliť. Budem presadzovať aby sa tieto otázky riešili nie len na pôde európskych inštitúcií ale aby sa potom implementovali aj na národnej úrovni. Je dôležité prijímať alebo upravovať legislatívu bezpodmienečne za ich účasti, lebo oni najlepšie vedia čo im najviac pomôže, čo najviac potrebujú. Nevyhnutné je tiež vyčleniť z rozpočtu dostatok finančných prostriedkov nie len na priamu pomoc pre zdravotne postihnutých ale aj pre ich rodiny. Dôležitá je včasná diagnostika, výskum nových liekov, liečebných metód  a  pomôcok.

Zapojiť sa do práce Parlamentnej medziskupiny pre zdravotné postihnutie a podporovať zvýšenie dosahu a účinnosti politík EÚ v oblasti zdravotného postihnutia pre mňa nebude povinnosťou ale cťou.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Jana Špuntová: na Slovensku vždy boli aktívne komunity

Komunity ako také fungovali v minulosti a stále naberajú na dôležitosti. Každý človek potrebuje okrem rodiny niekam patriť, potrebuje pochopenie, pomoc, útechu.

Ja osobne poznám činnosť Organizácie muskulárnych dystrofikov, ktorá poskytuje ľudské zázemie aj odbornú pomoc, snaží sa  zmierniť dôsledky rozsiahleho a veľmi vážneho telesného postihnutia. Ľudia, ktorí sa v tejto komunite združujú, presadzujú práva a potreby osôb s nervovosvalovými ochoreniami v spoločnosti v oblasti vzdelávania,  zamestnávania, kompenzácií, zdravotnej starostlivosti, bývania, dopravy. Organizujú letné tábory, súťaže. Vydávajú časopis. Pomáhajú nie len chorým ale aj ich rodinám. Dodávajú ľuďom energiu, nádej a radosť.

Jedným zo spôsobov kompenzácie dôsledkov zdravotného postihnutia, ktorý umožňuje človeku s postihnutím viesť relatívne nezávislý a samostatný život vo svojej domácnosti je osobná asistencia. V tejto oblasti je okrem iného potrebné aby štát zabezpečil voľnosť vybrať si ako osobného asistenta kohokoľvek, vrátane členov rodiny bez časového obmedzenia pre blízku osobu. Štátny finančný príspevok musí byť individuálnou dávkou nezávislou na rodinnom stave, musí byť konkurencieschopný platom. Úlohou legislatívy je zaistiť, aby boli osobní asistenti dosiahnuteľní prostredníctvom rôznych služieb osobnej asistencie.

Európska únia v tejto oblasti poskytuje finančné prostriedky na projekty a konferencie zamerané na výskum, diagnostiku, liečenie, implementáciu štandardov starostlivosti a tvorbu referenčných centier. Centrá starostlivosti pre pacientov so svalovým ochorením fungujú vo viacerých krajinách Európy, napriek tomu mnoho pacientov nemá prístup k liečbe založenej na najnovších poznatkoch a odporúčaniach. A samozrejme, veľký význam má aj včasná diagnóza týchto ochorení, čo na Slovensku, bohužiaľ, pokrivkáva.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Jana Špuntová – Belá nad Cirochou má európske peniaze v správnych rukách

Ing. Jana Špuntová je telom aj dušou poľnohospodárka, s bohatými skúsenosťami z riadiacej, poradenskej aj projektovej činnosti. Tie poslanecké získala v rokoch 2006 – 2010 v obecnom zastupiteľstve v Belej nad Cirochou (Prešovský kraj, okres Snina). Tam kandiduje na starostku ako členka a okresná koordinátorka strany DOMA DOBRE.

Belá nad Cirochou má európske peniaze v správnych rukách

Pečať Jany Špuntovej je na mnohých projektoch v obci. Rada pomáha mladým začínajúcim podnikateľom aj mladým farmárom. Skúsenosti z doterajšieho profesionálneho života na poste riaditeľky Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Humennom ju posunuli k úvahám, využiť ich v prospech obce, kde býva. „Rozhodnutie kandidovať na starostku nebolo jednoduché. Prácu v oblasti poľnohospodárstva i poradenstva mám rada. Ale v živote každého človeka sú nutné zmeny. A hoci som dostala niekoľko pracovných ponúk (v Prešove či v Bratislave), svoj život si neviem predstaviť inde, ako v tomto kraji a v dedine,“ vysvetľuje svoje pohnútky Jana Špuntová.
A tak chce svoje skúsenosti v oblasti projektových podpôr venovať obci, podporiť každý dobrý podnikateľský nápad a okrem bytovej otázky riešiť aj pracovnú. Tvrdí, že dôležitá je aj spolupráca s okolitými obcami na projektoch, ktoré prinesú osoh všetkým. Napríklad cyklotrasu Dlhá-Belá-Snina. Je presvedčená, že všetko nie je len o peniazoch. „Dobrý život je o našom prístupe a vzájomnej pomoci. Nezaškodí si pripomenúť, že radi spomíname na časy, keď sa ľudia v obci vedeli zomknúť, veľa urobiť len tak pre dobrý pocit,“ vyznáva svoju životnú filozofiu. Vie, že treba opraviť cesty, mosty, ale aj to, že treba rozumnejšie zvažovať, čo s obecnými pozemkami po pozemkových úpravách. Neukrajovať z nich len na individuálnu výstavbu, ale zamyslieť sa, ako by sa dali prínosnejšie využiť. „Obec má nedostatok peňazí na ďalšiu infraštruktúru, ktorú potrebuje. Financie sa ale dajú získať z rôznych fondových zdrojov. Treba sa o ne sústavne uchádzať a správne ich využiť,“ uzatvára svoje predstavy Jana Špuntová.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre