Štefan Adam: zákony EÚ tvoria aj ľudia zo Slovenska

Európsky parlament schvaľuje legislatívu, ktorá ovplyvňuje životy nás všetkých. Prevažnú väčšinu právnych predpisov Európskej únie schvaľujú spoločne Európsky parlament a Rada Európskej únie. Tieto inštitúcie sa delia o právomoci aj v oblasti rozpočtu.

Európsky parlament je jediným orgánom EÚ, ktorý je tvorený priamo volenými poslancami (zástupcami) členských štátov, teda aj Slovenska. V súčasnosti ich je celkom 751, z toho 13 zo Slovenska (no po májových voľbách do Európskeho parlamentu bude Slovensko zastupovať 14 poslancov). Poslanci spolu zastupujú viac ako 500 miliónov obyvateľov únie. Rada Európskej únie zastupuje vlády jednotlivých členských krajín. Jej zasadnutí sa zúčastňujú ministri národných vlád z 28 krajín. O predsedníctvo Rady sa členské štáty delia na základe rotačného systému – teda striedajú sa tak, aby Rade v istom období predsedala každá členská krajina. Slovenská republika svoje historicky prvé predsedníctvo v Rade Európskej únie vykonávala v druhom polroku 2016 – od 1. júla do 31. decembra 2016.

Ako to vlastne funguje?

Na začiatku celého procesu je inštitúcia nazvaná Európska komisia (EK), ktorá predkladá na schválenie návrhy zákonov Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Obe inštitúcie majú rovnaké právomoci a prevažnú väčšinu právnych predpisov prijímajú spoločne. Ročne prechádzajú takýmto schvaľovacím procesom desiatky až stovky právnych predpisov z rôznych oblastí nášho života, akými sú zamestnanosť a sociálne veci, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, bezpečnosť, výskum a mnoho ďalších.

Poslanci EP a národní ministri majú právo predkladať pripomienky a pozmeňovacie návrhy k jednotlivým legislatívnym návrhom Európskej Komisie. Tie preto v oboch inštitúciách prechádzajú zmenami. Ak sa obe inštitúcie následne dohodnú na zmenách legislatívneho návrhu predloženého komisii, navrhovaný právny predpis sa prijme. Ak nie, legislatívny proces pokračuje v ďalšom kroku, tzv. druhom čítaní. Ak nedôjde k dosiahnutiu dohody ani potom, právny akt sa neprijme.