Zoltán Ďurčík

Zoltán Ďurčík: vplyv nášho členstva v EÚ na školstvo je pozitívny

Čo Vás prvé napadne, keď si položíte otázku, ako Európska únia a hlavne členstvo Slovenska v nej ovplyvňuje vzdelávanie na Slovensku? Či vôbec, a keď už, či pozitívne respektíve negatívne?

Najjednoduchšia odpoveď, ktorú by vyslovila väčšina opýtaných, je samozrejme „Áno“. A samozrejme je to aj správna odpoveď. Európska únia priamo nezasahuje do nastavení vzdelávacích systémov krajín EU a túto zodpovednosť necháva na jednotlivých krajinách. Snaží sa však uľahčiť komunikáciu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, či už napríklad prostredníctvom informačnej siete Eurydice, ktorá zbiera a udržiava informácie o vzdelávacích systémoch štátov EU, alebo rôznych vzdelávacích programov, ako napríklad Erazmus+, ktorými sa snaží podporovať spoluprácu a mobilitu študentov.

EU najviac ovplyvnila vzdelávanie na Slovensku tým, že umožnila mobilitu študentov (schválne nepoužijem démonizované slovo migrácia). Niekto by mohol namietať, že mobilita študentov nie je nič nové. A mal by pravdu. Študenti cestovali za vzdelaním od vzniku vzdelávacích inštitúcii. Keď to prenesieme do našej geografickej polohy, študenti cestovali za Rakúsko-Uhorska, za prvej Československej republiky a cestujú aj dnes, za Slovenskej republiky. EU ale umožnila ďaleko vyššiu mobilitu slovenských študentov a hlavne im umožnila jednoduchšie študovať na prestížnych zahraničných univerzitách. Školné pre občanov EÚ je na európskych univerzitách oveľa nižšie ako pre obyvateľov žijúcich mimo EÚ. Zároveň sa ďaleko jednoduchšie dajú získať študentské pôžičky. Ak by sme to mali vyjadriť číslami, tak zatiaľ čo v roku 2002 študovalo v zahraničí približne 11.000 slovenských študentov, v roku 2012, 8 rokov po vstupe Slovenska do EÚ, to bolo už 36.000. Ich počet sa viac ako strojnásobil. Tento trend ma dokonca rastúcu tendenciu a už teraz podľa OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) Slovensko patrí medzi top 3 krajiny v percentuálnom podiely v zahraničí študujúcich študentov na celkový počet študentov danej krajiny. Táto tendencia slovenských študentov ísť študovať do zahraničia zároveň ale spôsobuje, že slovenské vysoké školstvo prichádza o študentov, a je rôznymi štatistikami a výskumami potvrdené, že dokonca o najkvalitnejších študentov. Aj toto ale treba brať pozitívne, a treba sa poďakovať, že nášmu školstvu bolo nastavené zrkadlo, v ktorom je zreteľne rozpoznateľná jeho kondícia. Ako najjednoduchší príklad, prečo jednotlivé krajiny EU resp. celkovo OECD, predbiehajú Slovensko na poli vzdelávania, možno uviesť percentá z HDP určené na vzdelávanie. Aktuálne je to 4%, čo je podpriemer EU (5%), aj podpriemer OECD (5,58%). Je to ale podstatne viac ako v roku 2015, kedy to bolo 2,6%. Pozitívna zmena.

Vplyv EU na školstvo teda treba brať pozitívne. Najmä z dlhodobého hľadiska. Naše členstvo v EÚ síce na jednej strane spôsobilo odliv kvalitných študentov do zahraničia, na druhej strane naštartovalo zmeny v našom školstve. Prinútilo školy hľadať riešenia. Aktuálne je aj u nás narastajúci trend zahraničných študentov, ktorí z celkového počtu tvoria nezanedbateľných 8%. Nechcem ale aby spojenie „odliv kvalitných slovenských študentov do zahraničia“ pôsobil negatívne. Práve naopak. Sú to ľudia, na ktorých treba byť hrdý. Každoročne sa umiestňujú na svojich univerzitách na popredných miestach. A čo je dôležitejšie? Väčšina z nich sa plánuje vrátiť po štúdiu alebo v blízkej profesijnej budúcnosti domov.

Lebo DOMA DOBRE.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Zoltán Ďurčík – S Lučencom ladia regionálne potraviny

Zoltán Ďurčík z Lučenca je gazda srdcom aj dušou. Farmárči už od roku 1991. Príjemný a usmiaty človek, ktorý neváha venovať svoj čas aj deťom z Lučenca a okolia. Často pre nich organizuje podujatia na svojej farme. Aby aj tí najmenší vedeli ako ťažko sa pracuje na chutný chlebík a ako sa chovajú zvieratká. Agrárnej politike v strane DOMA DOBRE sa venuje od jej začiatkov. Kandiduje na poslanca mestského zastupiteľstva v Lučenci.

S Lučencom ladia regionálne potraviny

V Novohrade bolo vždy ťahúňom poľnohospodárstvo. V jeho centre žije a na okraji Lučenca má farmu Zoltán Ďurčík. Polia ktoré obrába sa rozprestierajú medzi Lučencom a Haličom, lúky objímajú vodnú nádrž Ľadovo konča Lučenca. Na sídlisku Rúbanisko v Lučenci si obyvatelia pochvaľujú mliečny automat, kam Zoltán Ďurčík denne dodáva kvalitné mlieko. Občania kúpia za deň 150 – 200 litrov. Pred sviatkami aj 400 litrov. Lenže takúto šancu – predať svoje produkty občanom Lučenca nemajú všetci roľníci Novohradu. A mohli ju mať! Mesto už aj dostalo finančné prostriedky na rekonštrukciu tržnice, ale investovalo ich inde. „Zostala z nich nejaká odrobinka,“ so smútkom v hlase konštatuje Zoltán Ďurčík a dodáva: „Poslanci mestského zastupiteľstva by nemali hľadieť krátkozrako na využitie financií. Mali by brať do úvahy aj potreby občanov aj podnikateľov. Podporovať tradície Novohradu, ku ktorým bezo sporu patrí poľnohospodárstvo. Najmä – využiť financie na to, na čo sú určené.“ Rekonštrukciu tržnice považuje Zoltán Ďurčík za mimoriadne dôležitú. V nej by našli svoje pôsobenie roľníci Novohradu. Na predajnom mieste by ponúkali regionálne potraviny. Želá si, aby sa obnovilo aj pestovanie ovocia a zeleniny, ktoré má svoje korene v tradíciách poľnohospodárstva Novohradu, najmä – vhodné klimatické a pôdne podmienky. „V zrekonštruovanej tržnici by začínajúci farmári, najmä mladí roľníci našli aj radu pre svoje podnikanie na pôde,“ rozvíja svoje zámery kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Lučenci Zoltán Ďurčíka a myšlienku dopĺňa: „A občania by mali dostatok kvalitných regionálnych produktov.“

Posted by DOMA DOBRE in komentáre