Štefan Adam

Štefan Adam: za slovenské poľnohospodárstvo v Európskom parlamente

Priatelia, pozrite si môj komentár k aktuálnemu vývoju rokovania poslancov Európskeho parlamentu o zmenách Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré nás v najbližších rokoch čakajú. Tieto rokovania a ich výsledky majú aj svoje pozitívne aj negatívne stránky. No v Európskom parlamente sa stále za slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo nemá kto postaviť. Príďťe prosím 25. mája voliť,

má to zmysel.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Štefan Adam: veľmi ma hnevajú nekalé obchodné praktiky

Viete, čo ma veľmi hnevá? Hnevá to pravdepodobne aj vás. Je to rozdielny prístup výrobcov potravín a iných tovarov voči obyvateľom Slovenska v porovnaní napríklad s obyvateľmi západnej Európy. A pritom sa problém nekalých obchodných praktík a dvojakej kvality potravín a výrobkov dá riešiť. Na pôde Európskej únie, napríklad aj z pozície poslancov Európskeho parlamentu.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Štefan Adam: zákony EÚ tvoria aj ľudia zo Slovenska

Európsky parlament schvaľuje legislatívu, ktorá ovplyvňuje životy nás všetkých. Prevažnú väčšinu právnych predpisov Európskej únie schvaľujú spoločne Európsky parlament a Rada Európskej únie. Tieto inštitúcie sa delia o právomoci aj v oblasti rozpočtu.

Európsky parlament je jediným orgánom EÚ, ktorý je tvorený priamo volenými poslancami (zástupcami) členských štátov, teda aj Slovenska. V súčasnosti ich je celkom 751, z toho 13 zo Slovenska (no po májových voľbách do Európskeho parlamentu bude Slovensko zastupovať 14 poslancov). Poslanci spolu zastupujú viac ako 500 miliónov obyvateľov únie. Rada Európskej únie zastupuje vlády jednotlivých členských krajín. Jej zasadnutí sa zúčastňujú ministri národných vlád z 28 krajín. O predsedníctvo Rady sa členské štáty delia na základe rotačného systému – teda striedajú sa tak, aby Rade v istom období predsedala každá členská krajina. Slovenská republika svoje historicky prvé predsedníctvo v Rade Európskej únie vykonávala v druhom polroku 2016 – od 1. júla do 31. decembra 2016.

Ako to vlastne funguje?

Na začiatku celého procesu je inštitúcia nazvaná Európska komisia (EK), ktorá predkladá na schválenie návrhy zákonov Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Obe inštitúcie majú rovnaké právomoci a prevažnú väčšinu právnych predpisov prijímajú spoločne. Ročne prechádzajú takýmto schvaľovacím procesom desiatky až stovky právnych predpisov z rôznych oblastí nášho života, akými sú zamestnanosť a sociálne veci, energetika, doprava, poľnohospodárstvo, životné prostredie, ochrana spotrebiteľa, bezpečnosť, výskum a mnoho ďalších.

Poslanci EP a národní ministri majú právo predkladať pripomienky a pozmeňovacie návrhy k jednotlivým legislatívnym návrhom Európskej Komisie. Tie preto v oboch inštitúciách prechádzajú zmenami. Ak sa obe inštitúcie následne dohodnú na zmenách legislatívneho návrhu predloženého komisii, navrhovaný právny predpis sa prijme. Ak nie, legislatívny proces pokračuje v ďalšom kroku, tzv. druhom čítaní. Ak nedôjde k dosiahnutiu dohody ani potom, právny akt sa neprijme.

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Nejdeme sa do Európy učiť, ideme zápasiť za to dobré, čo doma máme

Lídrom kandidátky DOMA DOBRE do Európskeho parlamentu je Štefan Adam. Štefan Adam je človek skúsený a znalý fungovania Európskej únie a jej orgánov, pretože v nej úspešne pôsobil a spolu s tímom zainteresovaných ľudí sa podieľal na presadení smernice o nekalých obchodných praktikách (ktorá rieši mimo iných aj problém dvojakej kvality potravín). Štefan Adam je poľnohospodársky expert, znalý nie len prostredia EU, ale aj našich slovenských pomerov a problémov. Na Slovensku pôsobil na mnohých funkciách v pôdohospodárskej samospráve aj ako štátny tajomník na ministerstve pôdohospodárstva.

Len nedávno sme na Slovensku oslavovali veľký úspech, podarilo sa poukázať na problematiku dvojakej kvality potravín, a v náväznosti na to vydala Európska komisia návrh smernice o nekalých praktikách. Dvojaká kvalita potravín nebola témou, ktorá by zaujímala západné krajiny, teda kľúčových hráčov únie, museli sme si pozornosť vybojovať. A nie len pozornosť, ale aj pochopenie a zhodu na tom, že tento problém je nutné vyriešiť. Nič z toho nešlo ľahko a v mnohom sa na úspešnom presadení riešenia podieľal práve Štefan Adam, vtedajší zástupca agorezortu na Stálom zastúpení SR pri EU. Jeho ďalšie pôsobenie v Európskom parlamente je preto logickým a pre slovenské poľnohospodárstvo aj potravinárstvo a lesníctvo veľmi dôležitým krokom. Málokto je dnes viac spôsobilý zastupovať naše záujmy v Európskom parlamente.

Slovensko potrebuje v EP skúseného a znalého človeka, ktorý sa nebude prvé dva roky obzerať a učiť. Potrebujeme niekoho, kto je reálne schopný presadiť naše záujmy, záujmy našich obyvateľov. Byť poslancom v EP nie je žiadna formálna, či reprezentatívna funkcia. Je to príležitosť zabojovať za naše témy – pôdohospodárstvo, potraviny a práva ľudí na Slovensku!

Posted by DOMA DOBRE in komentáre

Na voľbách do Európskeho parlamentu záleží!

Rozhodnutím, kto bude reprezentovať Slovensko v Európskom parlamente, spoluvytvárame jej tvár na najbližších 5 rokov. Či bude Európska únia funkčnou inštitúciou, ktorá rieši skutočné potreby obyvateľov členských štátov (napríklad pôdohospodárov na Slovensku, alebo ochranu spotrebiteľov), alebo sa bude sústreďovať sama na seba, na zápas s vlastnými vnútornými pnutiami.

Nachádzame sa v zložitej situácii, z ktorej ťažia protisystémové, nacionalistické a extrémistické strany. Ich snahou nie je zmysluplne riešiť problémy, nehľadajú konkrétne spôsoby ako zlepšovať život obyvateľov Európskej únie, ale šíria nenávistné heslá, pocit neistoty a rozbíjajú Európu zvnútra. Zástupcovia takýchto strán neprispejú k efektívnemu fungovaniu Európskej únie. Ich cieľom je ničiť, nie vytvárať. Preto je dôležité, aby obyvatelia členských krajín do Európskeho parlamentu zvolili takých zástupcov, ktorí chápu, že Slovensko je zodpovedným členom EÚ a našou úlohou nie je ju rozkladať, ale využívať jej nástroje v prospech nás všetkých.

Štefan Adam, poľnohospodársky expert a kandidát na poslanca Európskeho parlamentu

Posted by DOMA DOBRE in komentáre